Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Rozsah spracovania osobných údajov
V zásade zhromažďujeme a používame osobné údaje našich používateľov iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie funkčného webu, ako aj jeho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov prebieha iba so súhlasom používateľa.

Výnimka platí v prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov je povolené zo zákonov.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, slúži článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, slúži článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ. To sa vzťahuje aj na operácie spracovania potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá podlieha našej spoločnosti, slúži 6 ods. 1 písmeno c Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.

Ak je spracovanie na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred prvým záujmom, tak slúži 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ pre spracovanie.

Vymazanie údajov a dĺžka uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú hneď, ako dôjde k zmazaniu účelu uchovávania údajov. Takéto uloženie sa okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v predpisoch podľa práva Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedný.

Blokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutočňuje aj vtedy, ak uplynie lehota uchovávania ustanovená uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

PRÍPRAVA INTERNETOVEJ STRÁNKY A VYTVÁRANIE PROTOKOLOVÝCH SÚBOROV
Popis a rozsah spracovania údajov
Pri každom prístupe k našej internetovej stránke zhromažďuje náš systém automaticky dáta a informácie z počítačového systému prichádzajúceho počítača. Nasledujúce údaje sa pritom zhromažďujú:

(1) informácie o type prehliadača a používanej verzií

(2) operačný systém používateľa

(3) poskytovateľ internetových služieb používateľa

(4) IP adresa používateľa

(5) dátum a čas prístup

(6) internetové stránky, z ktorých používateľ prichádza na našu internetovú stránku

(7) internetové stránky, ktoré sú prístupné systému používateľa prostredníctvom našej internetovej stránky

Údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutoční.

Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov podlieha 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Účel spracovania údajov
Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné za účelom umožnenia doručenia internetových stránok do počítača používateľa. Za týmto účelom musí byť IP adresa používateľa zachovaná počas trvania relácie. Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva, aby sa zabezpečila funkčnosť internetových stránok. Okrem toho sa údaje používajú na optimalizáciu internetových stránok a na zabezpečenie bezpečnosti nášho systému informačných technológií. Hodnotenie údajov na marketingové účely sa neuskutočňuje v tomto kontexte. Na tieto účely podlieha náš systém 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Dĺžka uloženia
Údaje budú vymazané hneď, ak už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. V prípade zhromažďovania údajov na prípravu internetovej stránky, je to prípad, keď je príslušná relácia ukončená. V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to až po viac ako tridsiatich dňoch. Z toho vyplývajúce ukladanie je možné. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú, aby nebolo viac možné identifikovať volajúceho zákazníka.

Možnosť nesúhlasu a odstránenia
Zhromaždenie údajov na prípravu internetovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je absolútne nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky. Z tohto dôvodu neexistuje pre Vás možnosť nesúhlasu.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES
Okrem vyššie uvedených osobných údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na Vašom zariadení pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies následne odovzdané buď našej webovej stránke (ďalej len „vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria (ďalej len „externé cookies“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácii príslušná webová stránka pozná, že ste ju už skôr otvorili a navštívili prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto smere je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vašim výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutne nutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúknutá a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

technické cookies (typ A);
funkčné a výkonové cookies (typ B);
cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C).
Viac informácii o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

2.1.1 Technické cookies (typ A)

Technické cookies garantujú funkcie, bez ktorých nemôžete naše webové stránky používať zamýšľaným spôsobom. Tieto cookies sú používané výlučne nami, a predstavujú teda vlastné cookies. To znamená, že všetky informácie uložené v týchto cookies budú vrátené na našu webovú stránku. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek (viď nižšie) Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2 Funkčné a výkonové cookies (typ B)

Funkčné cookies umožňujú našej webovej stránke, aby uchovávala už poskytnuté informácie (napríklad zaregistrované prihlasovacie meno alebo výber jazyka) a ponúkala Vám vylepšené a viac personalizované funkcie vychádzajúce z týchto informácii. Tieto cookies zhromažďujú a ukladajú len pseudonymizované informácie, takže nemôžu sledovať Váš pohyb na iných webových stránkach.

Funkčné a výkonové cookies, ktoré sa taktiež nazývajú „technické“ v zmysle smernice ePrivacy 2002/58 EC, pri ktorých požadovanie súhlasu nie je potrebné.

2.1.3 Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)

Cookies, ktoré nie sú ani technické (typ A), ani sa nejedná o funkčné alebo výkonové cookies (typ B), budú používané iba s Vašim výslovným súhlasom, napr. marketingové cookies.

2.1.4 Spravovanie a zmazanie všetkých cookies

Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby bolo všeobecne zakázané ukladanie cookies na Vašom zariadení a/alebo aby ste mali zakaždým možnosť sa vyjadriť, či s používaním cookies súhlasíte.NEWSLETTER – ODBER NOVINIEK
Opis a rozsah spracovania údajov
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžete bezplatne prihlásiť k odberu našich noviniek - Newsletter:

(1) Online prihlásenie na našej internetovej stránky

(2) Prihlásenie v súvislosti s online registráciou do nášho online obchodu

Pri prihlásení na odber noviniek nám budú zaslané nasledujúce údaje z prihlasovacieho formulára :

(1) E-mailová adresa

(2) Meno a priezvisko

(3) Krajina

(4) Pohlavie

Okrem toho sa pri online registrácii zhromažďujú nasledujúce údaje:

(1) IP adresa volajúceho počítača

(2) Dátum a čas registrácie

Údaje sa budú používať výlučne na zasielanie noviniek.

Právny základ pre spracovanie údajoch
Právny základ spracovania osobných údajov po prihlásení užívateľa na odber noviniek tvorí 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Účel spracovania údajov
Uloženie e-mailovej adresy užívateľa slúži na doručenie noviniek – Newsletter. Všetky ostatné údaje uvedené v VI.1. slúžia na voľbu vhodného listu s novinkami.Dĺžka uloženia
Údaje budú mazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. Zozbierané osobné údaje užívateľa sa preto uchovávajú tak dlho, kým je aktivovaný odber noviniek.

Možnosť nesúhlasu a odstránenia
Aktivovaný odber noviniek – Newsletter môže dotknutý užívateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel nájdete v každom liste noviniek – Newsletter odpovedajúci odkaz.

Okrem toho k odhláseniu sa od odberu noviniek máte k dispozícii aj nasledujúcu e-mailovú adresu :

dataprotection@herbadrug.sk